Stichting Boekensteun Heerlen
Lezen voor het goede doel!

Stichting Boekensteun Heerlen

Bestuur

Voorzitter: Raymond Clement
Secretaris: Saskia Buskes
Penningmeester: Scarlet van Tongeren

Vrijwilligerscoördinatie

Bart Paulissen & Simon van der Werf

Postadres

Stichting Boekensteun Heerlen
Bosstraat 19 – 6462 AS Kerkrade

Bank

Regiobank NL30RBRB0827654030
t.n.v. St. Boekensteun Heerlen V&S

Kamer van Koophandel: 14095418
Fiscaal nummer: NL818192665B01

Doelstelling

Door middel van de verkoop van tweedehands boeken, cd’s, dvd’s en lp’s, vergaren van gelden welke aangewend zullen worden voor de ondersteuning van diverse door het bestuur nader aan te wijzen charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Boekensteun Heerlen heeft geen winstoogmerk. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en behoeve van het doel van de stichting.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers ontvangen geen arbeidsloon voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Geldwerving geschiedt primair door de verkoop van tweedehands boeken via een winkelpand. De inkomsten zijn volledig afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit van door het publiek gedoneerde boeken. De stichting heeft een V&S rekening en een spaarrekening. De penningmeester en secretaris van de stichting zijn gemachtigd betalingen te doen. Betalingen en schenkingen worden gedaan na goedkeuring van het hele bestuur.

Bestedingen

Deze kunnen als volgt worden ingedeeld:

Indirecte kosten:
Huurkosten
Bankkosten
Accountantskosten
Administratieve kosten
Reclamekosten
Drukwerk
Website hosting
Huishoudelijke kosten
Reiskostenvergoedingen
Energiekosten
Verzekeringen

Directe kosten: omdat wij afhankelijk zijn van de donaties van de gemeenschap, hebben wij geen directe kosten.

  eExEx Financiële verantwoording

Resultatenrekening over 2022
Opbrengst uit verkoop van goederen €  49.600
Overige opbrengsten €   5.224
 €  54.824
Kosten
Afschrijving op materiële vast activa €  282
Huisvestingskosten €  25.002
Verkoop gerelateerde kosten € 4025
Kantoorkosten € 5.053
Algemene kosten € 463
Exploitatiekosten € 1.251
€ – 36.076
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten € 1.026
€ – 1.026
Resultaat na belasting € 17.722

Door zowel variabele inkomsten, als variabele bezetting en inrichting van het winkelpand, zijn er geen voorgenomen bestedingen. Onze financiële stukken worden overgedragen aan onze accountant. Deze zorgt voor de btw aangifte en voor het samenstellen van onze jaarstukken.