Privacyverklaring

Stichting Boekensteun Heerlen (“Boekensteun”) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Boekensteun met persoonsgegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een (pas)foto waar u op staat, is een persoonsgegeven. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Van wie verwerkt Boekensteun persoonsgegevens?

Boekensteun verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld van:

 • vrijwilligers
 • Oud-vrijwilligers
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld instellingen en fondsen).

Welke persoonsgegevens verwerkt Boekensteun?

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, opleiding, werkervaring, datum beschikbaarheid, motivatie en ervaring vrijwilligerswerk en eventuele bijzonderheden.
 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Boekensteun persoonsgegevens?

Als u aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen inschrijven als vrijwilliger, zorg te dragen voor een eventuele verzekering van u als vrijwilliger.

Als u vrijwilliger bent van Boekensteun, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over vrijwilligers schap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit vanuit Boekensteun.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, website, enzovoorts.

Ho verwerkt Boekensteun persoonsgegevens?

Boekensteun behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Boekensteun verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), bij een bezoek aan Boekensteun, evenementen en activiteiten en als U een project aanmeldt bij Boekensteun.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/of donateurschap
 • het werven van vrijwilligers
 • het opstarten van projecten voor fondswerving
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • (direct) marketingdoeleinden
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten
 • het optimaliseren van de werking van de website
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

De persoonsgegevens en andere gegevens worden weergegeven op een spreadsheet en opgeslagen en beheerd op een PC bij de penningmeester. Er wordt maandelijks een back-up van de systemen gemaakt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen Boekensteun kunnen alle vrijwilligers uw gegevens zien als zij daar volgens hun functie toe bevoegd zijn. Zij kunnen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zien. Dit is bedoeld voor het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten of voor het maken van onderlinge afspraken.

Bestuurders van Boekensteun kunnen uw persoonsgegevens inzien of wijzigen als zij daar gelet op hun functie (de secretaris bijvoorbeeld) toe bevoegd zijn.

Met wie worden gegevens gedeeld?

Boekensteun verwerkt uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door de secretaris/penningmeester bijgehouden en zijn daarmee één op één inzichtelijk voor alle bestuursleden en coördinator van Boekensteun die daartoe vanwege hun functie bevoegd zijn.

Boekensteun deelt uw persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij zij daartoe door de wet of het openbaar gezag verplicht wordt.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Boekensteun.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, bijvoorbeeld om u te kunnen registreren als vrijwilliger. Deze gegevens worden voor dat doel gebruikt, en alleen voor een ander doel als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en u daarmee instemt.

Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement, kunnen daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als u een nieuwe functie krijgt binnen Boekensteun, dan kan de secretaris/penningmeester uw gegevens ophalen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw vrijwilligers schap worden na uitschrijving bewaard, voornamelijk om statistische redenen, opdat gezien kan worden wie welke functies hebben bekleed, of om oud-vrijwilligers te informeren, bijvoorbeeld over een activiteit of reünie.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen, verbeteren, aanvullen, ze te (laten) wissen, de verwerking te beperken en om uw gegevens over te dragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Boekensteun kunt u terecht bij de secretaris van Boekensteun.

Is uw eventuele klacht door hen niet adequaat verholpen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

Boekensteun behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Disclaimer

De website van Boekensteun is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Boekensteun, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Boekensteun sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Boekensteun of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Boekensteun te kunnen raadplegen.

Boekensteun mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Boekensteun is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Boekensteun geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Boekensteun staan links naar websites van derden. Boekensteun is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Boekensteun blijven te allen tijde voorbehouden aan Boekensteun. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Boekensteun.